fbpx

Privaatsuspoliitika

Aftersky.eu ja aftersky.ee veebileht tegutseb agendilepingu alusel ning taotluses esitatud andmete kasutamisega, töötlemisega, sälitamisega ja kaitsmisega tegeleb Compensair Pte. Ltd.

Aftersky.eu veebilehel oleva e-poe andmete kasutamisega, töötlemisega, sälitamisega ja kaitsmisega tegeleb Imvex Group OÜ. Imvex Group OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ning ta edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le. Lähemalt isikuandmete töötlemisest seoses aftersky.eu veebipoega, saate lugeda siin: https://aftersky.eu/isikuandmete-tootlemine-veebipood/

Järgnevalt toome esile Aftersky.eu veebilehel (lennuhüvitise taotlemisega seotud) privaatsuspõhimõtted.

Compensair (edaspidi: meie või Compensair) austab kõigi veebilehe aftersky.eu ja compensair.com (edaspidi: veebisait) külastajate (edaspidi: klient) privaatsust ning kohustub tagama isikuandmete turvalisuse veebisaidi külastamisel ja kõigi Compensairi pakutavate teenuste kasutamisel.

Kasutades veeblehte ja Сompensairi pakutavaid teenuseid ning esitades Compensairile enda kohta teavet, nõustute käesolevate privaatsuspõhimõtetega.

Tutvuge hoolikalt privaatsuspõhimõtetega, et mõista õigesti Compensairi seisukohti ja praktikat seoses isikuandmetega ning isikuandmete töötlemise meetodeid.

Kui teil on küsimusi nende põhimõtete kohta, võtke meiega ühendust e-posti aadressil info@aftersky.eu või team@compensair.com.

Compensairi kogutavad ja töödeldavad isikuandmed ning nende töötlemise ja säilitamise eesmärgid

Compensair on teenuse osutaja, kelle eesmärgid on:

 • kliendi nimel nõude esitamine lennuettevõtjale, tarbijakaitseasutustele ning hagi esitamine kohtule hilinenud või tühistatud lennu eest hüvitise väljanõudmiseks kooskõlas ELi määrusega nr 261/2004 ja nende riikide seadustega, mis ei kuulu Euroopa Liitu;

 • kliendi teavitamine reisijate õiguste kaitse küsimustest ja muudest nende õiguste teostamisega seotud küsimustest (sh meie reklaamikampaaniatest ja pakkumistest);

 • kliendi teavitamine nii Compensairi kui ka Compensairi partnerite reklaamikampaaniatest ja pakkumistest.

Kliendilt saadud isikuandmete saamisel, töötlemisel ja säilitamisel juhindub Compensair Singapuri seadustest ja ELi isikuandmete kaitse üldmääruse (2016/679) sätetest, sealhulgas määruse artiklis 5 esitatud põhimõtetest.

Isikuandmete töötlemine peab toimuma seaduslikul, õiglasel ja läbipaistval viisil.

Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus.

Isikuandmed peavad olema asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi seisukohalt.

Isikuandmed peavad olema õiged ja vajaduse korral ajakohastatud.

Tuleb võtta kõik mõistlikud meetmed, et töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutaks või parandataks viivitamata.

Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse.

Kõik isikuandmed tuleb säilitada sellisel viisil, et oleks tagatud nende konfidentsiaalsus ja turvalisus.

Isikuandmeid ei tohi kolmandatele isikutele edastada, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingu alusel teenuste osutamiseks.

Andmesubjektile peab olema tagatud juurdepääs isikuandmetele, õigus neid muuta või kustutada, töötlemist piirata, neile vastuväiteid esitada, samuti andmete edastamise õigus.

Compensairi teenuse abil hüvitise saamiseks esitab klient tellimuse. Tellimuse esitamisel märgib klient järgmised andmed: ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, aadress, sünniaeg. Compensair nõuab neid andmeid seetõttu, et lennuettevõtjad keelduvad ilma nende andmeteta nõudeid läbi vaatamast.

Pärast tellimuse vormistamist luuakse Compensairi süsteemis igale kliendile isiklik konto, mis sisaldab kõiki kliendi esitatud andmeid. Klient saab igal ajal ise lisada kirjelduse ja üles laadida igasuguseid dokumente.

Pärast seda, kui klient on tellimuse esitanud, analüüsib Compensair lennuettevõtjale nõude esitamise perspektiivsust. Kui otsustatakse pöörduda nõudega lennuettevõtja poole ja vajaduse korral teiste pädevate asutuste poole, on Compensairil vaja saada kliendilt selle huvide esindamiseks volikirja. Volikiri koostatakse automaatselt kliendi poolt kõikide vajalike andmete esitamisel, täpsemalt: ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, aadress, lennunumber, allkiri.

Lennuettevõtja ja teiste pädevate asutuste poolt nõude läbivaatamisel võidakse küsida kliendilt lisaandmeid: reisija isikut tõendav dokument, mille alusel pilet osteti, käsitsi allkirjastatud volikiri kliendi huvide esindamiseks. Sel juhul pakub Compensair kliendile nimetatud dokumentide allalaadimist oma isiklikule kontole. Pärast allalaadimise lõppu salvestatakse dokumendid Compensairi sisesüsteemi.

Kui klient reisis alaealise kaaslasega, olles selle seaduslikuks esindajaks, peab klient esitama ka alaealise isiku ees- ja perekonnanime ning sünnikuupäeva.

Väljadel „Lennu hilinemise/tühistamise eeldatav põhjus“ ja „Kirjeldus“ võib klient märkida oma juhtumi lühikirjelduse ja muid üksikasju. Need väljad pole mõeldud selleks, et klient esitaks oma isikuandmeid.

Tellimuse esitamise lõpetamisel palutakse kliendil märkida lennu- ja broneerimisnumber. Lisaks pakutakse kliendile võimalust laadida alla pilet või broneeringu kinnitus.

Ülalnimetatud andmeid kasutab Compensair ainult privaatsuspõhimõtete punktis 1.1 esitatud eesmärkide täitmiseks.

Muud kliendi õigused andmete muutmiseks ja kustutamiseks ning nende kasutamise kord on sätestatud privaatsuspõhimõtete punktis 4.

Kui kliendile otsustatakse välja maksta hüvitis, võib lennuettevõtja, volitatud asutus või Compensair (juhul kui Compensair saab hüvitise kliendi nimel oma arvelduskontole) küsida kliendi pangaandmeid hüvitise ülekandmiseks. Kliendilt nõutavate pangaandmete loetelu, nende kasutamise eesmärk, töötlemise ja säilitamise kord on sätestatud Compensairi pangaandmete töötlemise eeskirjades.

Lisaks ülalnimetatud andmetele kogub ja töötleb Compensair ka kirjavahetust Compensairi ja kliendi vahel.

Kui klient postitab arvamuse Compensairi veebisaidil või ettevõtte ametlikus grupis sotsiaalvõrgustikus, saab Compensair seda kasutada reklaami eesmärgil nimetatud veebiressurssidel ja Compensairi partnerite veebisaitidel. Arvamus postitatakse anonüümses vormis, mis ei võimalda arvamuse postitanud isikut tuvastada.

Compensair kogub teavet, salvestades küpsiseid kliendi arvutisse või mobiilseadmesse. Teave küpsiste ja nende kasutamise eesmärgi kohta on toodud Compensairi küpsiste kasutamise põhimõtetes.

Isikuandmete säilitamise tähtaeg

Kliendi isikuandmeid säilitatakse 10 (kümme) aastat alates Compensairi ja kliendi vahel sõlmitud lepingu täieliku täitmise päevast või kliendi viimasest toimingust veebisaidil juhul, kui klient ei esita Compensairi kaudu mingeid nõudeid lennuettevõtjatele.

Andmeid, mis on seotud kliendi poolt Compensairi veebisaidil pakutavate võimaluste ja/või teenuste kasutamisega ning mis ei ole isikuandmed, võidakse anonüümselt töödelda statistika- ja turundusuuringute või muu sarnase tegevuse käigus. Igal juhul ei võimalda selline andmetöötlus otseselt ega kaudselt tuvastada kliendi isikut.

Teabe avalikustamine

Andmeid kliendi kohta võib avaldada kolmandatele isikutele juhul, kui see on vajalik kliendi nõude alusel rahalise hüvitise väljanõudmise eesmärgil ja Compensairi lepinguliste kohustuste täitmiseks. Sellistel juhtudel edastab Compensair ainult need isikuandmed, mis on vajalikud kolmandatele isikutele oma teenuse osutamiseks. Compensair ei avalda andmeid kolmandatele isikutele eemärgiga anda neile võimalus reklaamida oma tooteid ja teenuseid klientidele.

Compensair võib avaldada kliendi andmeid juhul, kui see on seadusega nõutud (näiteks vastusena kõrgemalseisvate järelevalveasutuste õiguspärasele päringule ELi isikuandmete kaitse üldmääruse (2016/679) nõuete järgimise kohta); kohtu korralduste täitmisel või muudes õigustoimingutes, kui on mõjuv põhjus arvata, et Compensair on sunnitud kaitsma oma õigusi, klientide või teiste inimeste turvalisust.

Kliendi õigused

Kliendil on õigus esitada kaebus andmekaitseasutustele.

Compensair on registreeritud Singapuris. Isikuandmete kaitse komisjon (PDPC) on meie peamine reguleeriv organ. Klient saab teavet PDPCsse päringu esitamise kohta, külastades veebisaiti aadressil www.pdpc.gov.sg. Kui klient asub ELis, võib ta pöörduda riikliku andmekaitseasutuse poole.

Kliendil on Euroopa andmekaitsealaste õigusaktide kohaselt mitmesuguseid õigusi, kui ta on ELi kodanik: 

 • Õigus võtta isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi;

 • Õigus saada teavet: milliseid isikuandmeid ettevõte töötleb ja miks.  Teave saadetakse kliendile tema nimetatud e-posti aadressil 1 (ühe) kuu jooksul alates päevast, mil klient taotleb selliste andmete esitamist.

 • Kliendi nõutavate andmete esitamise tähtaega võib pikendada kuni 2 (kahe) kuuni, arvestades päringute keerukust ja arvu;

 • Juurdepääsuõigus: saate taotleda oma andmete koopiat;

 • Parandamisõigus: kui andmed on ebaõiged, on teil õigus nende parandamiseks;

 • Kustutamisõigus („õigus olla unustatud“): teil on õigus teatud tingimustel andmeid kustutada;

 • Töötlemise piiramise õigus: teatud juhtudel on teil õigus taotleda töötlemise lõpetamist, kuid jätkata andmete säilitamist;

 • Andmete edastamise õigus: te võite taotleda oma andmete koopiat masinloetavas vormis, mille saab edastada teisele teenuseosutajale;

 • Vastuväidete esitamise õigus: teatud asjaolude esinemisel (sealhulgas juhul, kui andmeid töödeldakse õigustatud huvi alusel või turunduseesmärkidel) võite esitada vastuväite selle töötlemise vastu.

Kui soovite kasutada mõnda ülalnimetatud õigustest, kirjutage meile aadressil info@aftersky.eu või team@compensair.com.

Selle privaatsuspõhimõtete osa sätted ei piira Compensairi õigust säilitada kliendi andmeid juhul, kui see on seadusega nõutud.

Isikuandmete töötlemise ja säilitamise turvalisus

Andmeid, mida Compensair kliendilt kogub, saab edastada ja säilitada Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) mittekuuluvatel territooriumidel. Neid saavad töödelda ka isikud, keda Compensair kaasab tellimuste töötlemisse, kaebuste ja nõuete esitamisse, maksete töötlemisse ja muude tugiteenuste osutamisse ning kes asuvad väljaspool EMPd. Enda isikuandmete esitamisega nõustub klient andmete edastamise, säilitamise ja töötlemisega. Compensair astub kõik mõistlikud sammud, et tagada kliendiandmete ohutu töötlemine ja järgida käesolevaid privaatsuspõhimõtteid.

Hoolimata sellest, et Compensair võtab kõik mõistlikud meetmed kliendi andmete kaitsmiseks, ei saa Compensair tagada andmete turvalist veebisaidile edastamist. Kõik andmete edastamise protseduurid toimuvad ainult kliendi vastutusel. Veebisaidil isikuandmete töötlemisel kasutab Compensair alates andmete kättesaamise hetkest turvalisi korralduslikke ja tehnilisi vahendeid, et nõuetekohaselt kaitsta kliendi andmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja muude ebaseaduslike toimingute eest. Compensairile edastatud teave salvestatakse turvalisse serverisse.

Klient peab ise võtma tarvitusele kõik abinõud oma isikuandmete salastatuse hoidmise tagamiseks ja tegema kõik endast oleneva, et kaitsta salasõna veebisaidile juurde pääsemiseks kolmandate isikute eest, ega avaldama mitte mingil juhul oma andmeid kolmandatele isikutele ning tagama, et ükski kolmas isik ei saaks kasutada kliendi andmeid veebisaidi ja/või meie teenuste kasutamiseks ja/või muudel eesmärkidel. Klient vastutab kolmandate isikute mis tahes tegevuse eest, mis on toime pandud tema andmete kasutamise tulemusel. Klient vastutab kõikide kohustuste eest, mis tekivad kolmandate isikute sellisest tegevusest või on sellega seotud.

Kui Compensair kahtleb kliendi edastatud isikuandmete õigsuses, jätab Compensair endale õiguse peatada selle kliendi isikuandmete töötlemine, kuni andmeid kontrollitakse ja täpsustatakse.

Isikuandmete turvalisusega seotud küsimused saab edastada aadressile info@aftersky.eu või team@compensair.com.

Lingid teistele veebisaitidele

Compensair ei vastuta isikuandmete töötlemise eest kolmandate isikute veebisaitide (seotud veebisaitide) kaudu. Teie mugavuseks ja teavitamiseks võib veebisait sisaldada linke teistele seotud veebisaitidele. Compensair ei vastuta selliste veebisaitide kasutamise reeglite, privaatsuspõhimõtete või küpsiste kasutamise reeglite, veebisaitide sisu ja tegevuse eest ka siis, kui klient pääseb sellistele veebisaitidele Compensairi veebisaidil oleva lingi kaudu. Compensair ei jälgi ega kontrolli kolmandate isikute veebisaite. Compensair soovitab kliendil tutvuda iga seotud veebisaidi kasutamise reeglite, privaatsuspõhimõtete ja küpsiste kasutamise reeglitega.

Lõppsätted

Privaatsuspõhimõtete sätete täitmisel ja tõlgendamisel kohaldatakse Singapuri seadusi. Compensair jätab endale õiguse muuta ja/või täiendada privaatsuspõhimõtteid ühepoolselt ilma klienti teavitamata. Privaatsuspõhimõtete muudatused ja/või täiendused jõustuvad pärast nende avaldamist veebisaidil. Kui mõni privaatsuspõhimõtete säte muutub või tunnistatakse kehtetuks, jäävad ülejäänud sätted jõusse.

Uuendatud 1. detsembril 2019

Kui tekib küsimusi seoses privaatsuspõhimõtete või lennuhüvitise taotlemisega, siis palun kirjutage: info@aftersky.eu